PROFESJONALNE WAŻENIE
W PRZEMYŚLE
budowane od podstaw.

Legalizacja

Pracownicy NAST s.c. są upoważnieni do przeprowadzania Oceny Zgodności WE wag nieautomatycznych wyposażonych w mierniki firmy Dini Argeo. Wagi poddane procedurze oceny zgodności są skrupulatnie sprawdzane pod kątem metrologicznym zgodnie z procedurami opisanymi w systemie jakości Dini Argeo i wytycznymi WELMEC organizacji OIML, a waga musi spełniać wymagania dyrektywy NAWI (obecnie 2014/31/UE) i normy PN-EN45501. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce (Dz.U. 2019 poz. 759), wagi poddane Ocenie Zgodności WE muszą zostać poddane ponownej legalizacji 01. grudnia dwa lata po roku w którym została przeprowadzona ocena zgodności (np. Ocena Zgodności wykonana w 2021 roku jest ważna do 01.12.2023). 

Legalizację ponowną przeprowadza Okręgowy Urząd Miar odpowiedni dla miejsca lokalizacji wagi. 

Świadczymy usługi obsługi w legalizacji ponownej wag dla naszych klientów (zgłoszenie, wynajęcie wzorców do legalizacji i asysta przy legalizacji ponownej). Każda waga przed poddaniem jej procedurze legalizacji jest dokładnie sprawdzana przez nasz serwis, konserwowana, a ewentualne mankamenty lub usterki są naprawiane.